VII. Dodací podmínky

  1. 7.1 Zboží lze kupujícímu dodat následujícím způsobem:

    1. 7.1.1 zasláním zboží přepravní službou na místo určené kupujícím v objednávce
    1. 7.1.2 při individuálně domluveném osobním převzetí kupujícím nebo jím pověřenou osobou po předložení dokladů dokládajících totožnost osoby, příp. jiných relevantních dokladů (platná objednávka zboží spolu s dokladem o zaplacení ceny zboží, apod.)
  2. 7.2 Neurčí-li kupující způsob doručení zboží, určuje jej prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  3. 7.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  4. 7.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. 7.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Zjistí-li kupující porušení obalů zboží až po převzetí zboží, kupující vyplní Zápis o poškození zásilky a tento neprodleně (nejpozději však do 24 hodin od okamžiku převzetí zboží) zašle na adresu info@lonys.cz.